Guvernul a dat LEGEA privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic. E despre „carantina persoanelor”, „carantina bunurilor”, „carantina zonală” si „izolare”

LEGE privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice in situații de risc epidemiologic si biologic.

Vă prezentăm conținutul actului normativ:

Art. 1 Prezenta Lege reglementează unele măsuri de sănătate publică necesar a fi aplicate cu caracter temporar, în situații de risc epidemiologic și biologic pentru prevenirea introducerii și limitarea răspândirii bolilor infecto-contagioase pe teritoriul național.

Art. 2 În înțelesul prezentei legi se definesc următorii termeni: a) „carantina persoanelor” reprezintă o măsură de prevenire a răspândirii bolilor infecto-contagioase, constând în separarea fizică a persoanelor sănătoase, suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen, de alte persoane, în spații special desemnate de către autorități, la domiciliu sau în locația declarată de către persoana carantinată. b) „carantina bunurilor” reprezintă o măsură de prevenire a răspândirii bolilor infecto-contagioase, prin care se urmărește separarea bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport sau altor bunuri suspecte de contaminare. c) „carantina zonală reprezintă o măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, prin care se urmărește separarea fizică a persoanelor și activităților, inclusiv limitarea circulației, dintr-un perimetru afectat de o boala infecto-contagioase, de perimetrele învecinate, astfel încât să se prevină răspândirea infecției sau contaminării în afara acestui perimetru. d) „izolarea” reprezintă o măsura care constă în separarea fizică a persoanelor bolnave cu o boala infecto-contagioasă sau a persoanelor purtătoare ale unui agent patogen în vederea monitorizării stării de sănătate, aplicării unui tratament adecvat în scopul vindecării și reducerii gradului de contagiozitate; e) „risc iminent” reprezintă o amenințare imediată sau probabilitatea ridicată de apariție și răspândire a unui agent patogen în populația umană care poate avea un impact grav asupra sănătății și vieții omenești în lipsa unor măsuri de prevenire și limitare a acestora. f) „contaminare” înseamnă prezența unui agent patogen pe suprafața corpului uman sau animal, în sau pe un produs preparat pentru consum sau pe alte obiecte, incluzând mijloace de transport, ce poate constitui un risc epidemiologic sau biologic; g) „eveniment neobișnuit sau neașteptat” înseamnă manifestarea unei boli sau o situație ce creează un potențial pentru apariția unei boli infectocontagioase sau unei expuneri la un agent biologic necunoscut; h) „dovadă ştiinţifică” reprezintă informația ce oferă un element de probă bazată pe metode științifice stabilite şi acceptate; i) „infecţie” reprezintă pătrunderea şi dezvoltarea sau multiplicarea unui agent infecțios în corpul uman sau animal care poate constitui un risc de sănătate publică; j) „măsuri de sănătate” înseamnă procedurile specifice de prevenire, limitare și răspuns aplicate în vederea împiedicării răspândirii bolii sau a contaminării; k) „persoana bolnava” înseamnă persoana care suferă de o boala infecto-contagioasa sau care este afectată de o suferință fizică susceptibilă de a constitui un risc epidemiologic sau biologic pentru sănătatea publică; l) „risc epidemiologic” înseamnă probabilitatea de apariție a unui eveniment generat de un agent patogen care poate afecta sănătatea grupurilor populaționale, cu posibilitatea răspândirii pe plan național, european sau internațional. m) „risc biologic” însemnă probabilitatea apariției unui efect asupra sănătății umane cauzat de răspândirea accidentala sau intenționată a unui agent patogen cu rată mare de transmisibilitate și mortalitate. n) „suspect de infectare sau contaminare” înseamnă acele persoane, bagaje, mărfuri, containere, mijloace de transport, bunuri sau colete poștale considerate ca fiind expuse, sau posibil expuse, unui risc epidemiologic sau biologic şi care pot fi o posibilă sursă de răspândire a bolii. o) „urgenţă de sănătate publică de importanţă internaţională” înseamnă un eveniment neobişnuit care, conform Regulamentului Sanitar International constituie un risc de sănătate publică prin răspândirea internaţională a bolii şi cere un potenţial răspuns internaţional coordonat. p) „epidemie” reprezintă extinderea unei boli infectocontagioase într-un timp scurt prin contaminare la un număr mare de persoane dintr-un perimetru. q) „pandemie” reprezintă extinderea unei epidemii pe mai mult de un continent. r) „boala transmisibilă” este boala determinată de invazia țesuturilor organismului de către agenți patogeni, multiplicarea acestora și reacția țesuturilor gazdă la aceștia și la toxinele pe care le produc și care se poate transmite de la o sursă/mediu la o persoană și de la o persoana la alta. s) ”grup populațional” reprezintă un grup de persoane care prezintă una sau mai multe caracteristici comune (ex.: localitate de domiciliu, loc de muncă, diagnostic de boală și altele).

Art. 3 (1) Masurile prevăzute la art. 5 se aplica pentru grupuri populaționale care sunt susceptibile de a prezenta risc epidemiologic și biologic pentru sănătatea publica. Masurile și grupurile populaționale se stabilesc în funcție de: agentul patogen, calea de transmitere, rata de transmisibilitate și zona geografica afectata. (2) Carantina in spatii special desemnate de către autoritățile competente se realizează în următoarele situații: a) în situația în care persoanele pentru care se instituie măsura de carantina declară că nu își pot asigura condițiile de separarea fizică la domiciliu sau locația declarată. b) în situația nerespectării măsurii de carantina la domiciliu sau în locația declarată. (3) Cheltuielile ocazionate de carantina în spațiile special desemnate pentru situațiile prevăzute la alin (2) lit. a) se suporta din bugetul Ministerului Sănătății, aprobat cu aceasta destinație (4) Persoanele care nu au respectat măsura de carantina la domiciliu sau în locația declarată au obligația de a suporta cheltuielile ocazionate de carantina în spațiile special desemnate. Cheltuielile ocazionate urmare a dispunerii măsurii de carantină se plătesc de către Ministerul Sănătății, din bugetul aprobat cu această destinație și se recuperează de la persoanele obligate a le suporta. (5) Normele metodologice pentru stabilirea cheltuielilor prevăzute la alin. (3) și (4) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de maxim 45 de zile de intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 4 (1) Situațiile de risc epidemiologic si biologic pentru care se instituie măsurile prevăzute la art. 5 sunt următoarele: a) epidemie declarata prin ordin al Ministrului Sănătății; b) urgența de sănătate publica de importanta internaționala declarată de Directorul General al Organizației Mondiale a Sănătății; c) pandemie declarată de Directorul General al Organizației Mondiale a Sănătății. d) eveniment neobișnuit sau neașteptat identificat și constatat de structurile aflate în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență sau de către instituțiile aflate în subordinea Ministerului Sănătății. (2) Prin excepție de la alin. (1) în cazul în care, într-un caz individual, un medic constată riscul de transmitere a unei boli infecto contagioase cu risc de transmitere comunitară, acesta poate decide izolarea în unitatea sanitară și informează direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București.

Art. 5 (1) Carantina persoanelor în spații special desemnate, la domiciliu sau la o locație declarată se instituie pentru o durată stabilită conform datelor științifice oficiale disponibile, cu privire la persoanele sănătoase, suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen, care: a) sosesc din zone în care riscul epidemiologic este ridicat, conform datelor epidemiologice transmise la nivel național, european și internațional de către organismele competente în domeniu; b) au venit în contact cu persoane confirmate cu o boala infecto-contagioasă. (2) Carantina bunurilor se instituie pentru bunurile suspecte de contaminare, mijloacele de transport sau alte bunuri suspecte, până la decontaminare sau distrugere, după caz. Procedura de decontaminare sau distrugere se stabilește prin ordin al ministrului sănătății. (3) Carantina zonala se instituie pentru persoanele aflate și activitățile derulate în perimetrul afectat de situațiile de risc epidemiologic sau biologic prevăzute la art. 4, pentru o durata conform datelor științifice disponibile la nivel internațional. (4) Izolarea în unitatea sanitara sau locațiile în care personalul unităților sanitare desfășoară activitate medicală specifică, se instituie pentru persoanele cu semnele și simptomele sugestive pentru bolile infecto-contagioase stabilite prin hotărâre a Guvernului sau persoanele purtătoare de agenți patogeni ai acestor boli, pentru care se impune internarea obligatorie, conform reglementarilor în vigoare, pentru o durată conform datelor științifice oficiale și în funcție de evoluția patologiei respective pentru fiecare pacient. (5) Izolarea la domiciliu sau locația declarată, se poate dispune doar pentru persoanele purtătoare de agenți patogeni ai bolilor infecto-contagioase stabilite prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata de transmisibilitate și contagiozitate și capacitatea unităților sanitare, conform reglementarilor în vigoare, pentru o durata conform datelor științifice oficiale și în funcție de evoluția patologiei respective pentru fiecare pacient.

Art. 6 (1) Autoritățile administrației publice centrale și locale pot pune la dispoziție spații special desemnate pentru persoanele aflate în carantina prevăzută la art. 5 alin. (1). (2) In aplicarea prevederilor alin. (1) autoritățile administrației publice centrale și locale pot încheia contracte de închiriere pentru spații destinate carantinării persoanelor.

Art. 7 În situațiile prevăzute la art. 4 dacă există un risc iminent, cu respectarea Regulamentului sanitar internațional (2005), la propunerea Institutul Național de Sănătate Publică, ministrul sănătății instituie masurile prevăzute la art. 5 alin. (4) și (5) în vederea prevenirii și limitării îmbolnăvirilor cu agentul patogen.

Art. 8 (1) Carantina pentru persoanele sănătoase care sosesc în România din zone cu risc epidemiologic ridicat, persoanele suspecte de a fi infectate sau persoanele care au venit in contact cu persoane confirmate de îmbolnăvire, in situațiile de risc epidemiologic prevăzute la art. 4, se decide prin hotărârea Comitetului National pentru Situații de Urgenta, la propunerea grupului de suport tehnico – științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, stabilit în baza hotărârii Comitetului National pentru Situații de Urgenta nr. 3/2016. Măsura se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății și unitățile subordonate MS prin ordin al ministrului sănătății. (2) Pentru situațiile în care există un risc iminent, Comandantul acțiunii la nivel național dispune prin ordin măsurile prevăzute la art. 5 alin. (1) – (3). In cazul în care măsurile vizează un număr estimat mai mare de 50.000 de persoane, acestea trebuie validate în termen de maximum 48 de ore de către Comitetul National pentru Situații de Urgență.

Art. 9 (1) Carantina zonala se instituie prin ordin al Comandantului acțiunii la nivel național, în baza hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgenta, la propunerea Direcției de Sănătate Publica teritoriala și cu avizul Institutului Național de Sănătate Publica. (2) Prin excepție de la prevederile alin (1), în situația în care măsura vizează 2 sau mai multe județe învecinate, carantina zonala se instituie prin ordin al Comandantului acțiunii la nivel național, la propunerea Institutului Național de Sănătate Publica și cu validarea în termen de maximum 48 de ore de către Comitetul National pentru Situații de Urgenta. (3) Spațiile special destinate carantinei, precum și locațiile de izolare prevăzute la art. 5 alin. (4) se asigură prin măsuri de ordine publică, atât în exteriorul cât și în interiorul acestora, de către poliția locală. În situația în care poliția locală nu este constituită sau efectivele acesteia nu sunt suficiente, măsurile de ordine publică se asigură de către Jandarmeria Română sau Poliția Română.

Art. 10 (1) Ordinele Comandantului acțiunii la nivel național, emise în temeiul prezentei legi, se aplica de îndată de autoritățile competente și se publica pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situații de Urgenta și Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta. (2) Ordinele Comandantului acțiunii la nivel național, emise în temeiul prezentei legi, cu caracter normativ, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Ordinele Comandantului acțiunii la nivel național pot fi contestate, de către orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim și se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru anularea actului. (4) Contestația prevăzută la alin.(2) poate fi formulata în termen de 5 zile de la data intrării sub incidența măsurii de către persoana în cauză.

Art. 11 (1) Orice persoană care intră sub incidența unui act emis potrivit dispozițiilor prezentei legi, prin care s-a dispus una dintre măsurile prevăzute la art. 5, poate introduce, pe toată durata instituirii acesteia, acțiune la judecătoria în a cărei circumscripție domiciliază sau își are reședința ori la judecătoria în a cărei circumscripție este situată unitatea sanitară în care este internată, solicitând revizuirea măsurii sau încetarea acesteia. Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru. (2) Judecarea cererilor prevăzute la alin. (1) se face de urgență și cu precădere, dispozițiile art. 200 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă nefiind aplicabile. (3) Părțile vor fi citate potrivit dispozițiilor privind citarea în procesele urgente. (4) Soluționarea cauzei se face cu audierea reclamantului, cu excepția situației în care starea sănătății acestuia nu o permite. Audierea reclamantului se realizează printr-un mijloc de telecomunicare audio-vizuală care permite asigurarea identității părților și garantează securitatea, integritatea, confidențialitatea și calitatea transmisiunii. În caz de imposibilitate tehnică sau materială de a recurge la un asemenea mijloc pentru audierea reclamantului, aceasta se realizează prin orice mijloc de comunicare electronic, inclusiv telefonic, care permite asigurarea identității părților și garantează securitatea, integritatea, confidențialitatea și calitatea transmisiunii. Citația va cuprinde mențiunea corespunzătoare în acest sens. Încheierea de şedinţă va consemna şi operațiunile astfel efectuate. (5) Dacă reclamantul este asistat sau reprezentat de avocat sau este necesară folosirea unui traducător sau interpret nu este necesară prezența fizică a acestuia lângă reclamant. (6) În cazul în care audierea reclamantului nu se poate realiza în condițiile prevăzute la alin. (4) şi acesta nu are apărător ales i se va asigura apărător din oficiu. (7) Judecătorul veghează la desfășurarea în bune condiții a procedurii prevăzute în prezentul articol, în vederea respectării dreptului la apărare şi al caracterului contradictoriu al dezbaterilor. (8) Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea hotărârii se face în cel mult 48 de ore de la pronunțare. (7) Hotărârea primei instanțe este executorie și poate fi atacată cu apel, în termen de 2 zile de la comunicare.

Art. 12 La soluționarea acțiunilor introduse împotriva actelor administrative normative prevăzute de prezenta lege nu sunt aplicabile prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 referitoare la obligativitatea procedurii plângerii prealabile.

Art. 13 Măsuri tranzitorii (1) Până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cheltuielile pentru carantina persoanelor și pentru indemnizațiile de asigurări sociale aferente concediilor medicale de carantina/izolare se suporta potrivit actelor normative în vigoare la data instituirii, respectiv acordării acestora. (2) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 5 alin (4) și (5), prevederile prezentei legi sunt incidente pentru infecțiile cu SARS-CoV-2.