Cine nu plateste contributii de asigurari sociale de sanatate?

În Monitorul Oficial nr. 65/ 26.01.2017 a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr. 3697 / 2016 pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi modelului şi conţinutului formularului 603 “Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”.

Astfel, declaraţia se depune la organul fiscal competent de către persoanele care obţin venituri pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, şi care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spatiul Economic European şi al Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are incheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală si maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei.

Declaraţia se depune ca urmare a indeplinirii condiţiilor legale în vederea exceptării de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile realizate, impreună cu documentele justificative care atestă dreptul persoanei de a solicita exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Documentele justificative care atestă ca persoana nu are calitatea de contribuabil la sistemul naţional de asigurări sociale de sănătate şi nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pot fi:
– documentul portabil A1 care dovedeşte menţinerea titularului la sistemul de securitate socială al statului de care aparţine instituţia emitentă, în situaţia persoanelor care se află sub incidenţa regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială.

– formularul privind legislaţia aplicabilă în situaţia persoanelor aflate sub incidenţa acordurilor în domeniul securităţii sociale la care România este parte, completat de instituţia competentă a statului respectiv.

Documentele se prezintă în copie şi original. Copia se certifică de organul fiscal “conform cu originalul”, iar originalul se restituie contribuabilului.